512

اجزا تشکیل دهنده

مواد پلیمری

چسب ها ، همگی حاوی پلیمر هستند یا پلیمرها در حین سخت شدن چسب ها بوسیله واکنش شیمیایی پلیمر شدن افزایشی یا پلیمر شدن
تراکمی حاصل می شوند. پلیمرها به چسب ها قدرت چسبندگی می دهند. می توان آنها را به صورت رشته هایی از واحدهای شیمیایی
همانند که بوسیله پیوند کووالانسی به هم متصل شده اند، در نظر گرفت پلیمرها در دماهای بالا روان می گردند و در حلال های مناسب حل می گردند. خاصیت روان شدن آنها در چسب های حرارتی و
خاصیت حل شوندگی آنها در چسب های بر پایه حلال ، یک امر اساسی می باشد. پلیمرهای شبکه ای در صورت گرم شدن جریان نمی یابند، ممکن است در حلال ها متورم گردند، ولی حل نمی شوند. تمامی چسب های ساختمانی ، شبکه ای هستند، زیرا این مورد
تغییرشکل تحت بار ثابترا از بین می برد.

🌴افزودنی

بسیاری از چسب ها ، علاوه بر مواد پلیمری دارای افزودنیهایی هستند از قبیل :مواد پایدار کننده در برابر تخریب توسط اکسیژن و UV. مواد نرم کننده که قابلیت انعطاف را افزایش می دهد و دمای تبدیل شیشه ای (Tg ) را کاهش می دهد .• مواد پر کننده معدنی که میزان انقباض در سخت شدن را کاهش می دهد و خواص روان شدن را قبل از سخت شدن تؽییر می دهد و
خواص مکانیکی نهایی را بهبود می بخشد .• مواد تؽلیظ کننده .• معرؾ های جفت کننده سیلانی آماده سازی سطح برای چسبندگی
آماده سازی نامناسب یا نادرست سطح ، احتمالا دلیل عمده شکسته شدن اتصالات چسبی می باشد. آماده سازی سطح یک جسم با
روش های زیر انجام می گیرد: روش های سائیدگی ، استفاده از حلال ها ، تخلیه شعله وکرونا ، حک کردن تفلون ، حک کردن فلزات آندی کردن فلزات ، استفاده از چند سازه ها .

مهمترین خواص عمومی چسب ها عبارتنداز : گرانروی ، پات لایؾ ، زمان ژلاسیون ، تک ، مقدار جامد ، مدت زمان نگهداری در انبار ، دانستیه و خیس نمودن سطوح
آزمایش های خواص مکانیکی
متداول ترین آزمایش های خواص مکانیکی عبارتند از : کشش سنجی ، لپ شی یر ، خستگی ، خزش ، استحکام برش ، خمشی و
ضربه ای ، دابل لپ شی یر تنسایل تست ، t- پیل تست ، کوزشی برتست ، بت تنسایل تست و کور دنسیتی
آزمایش های اثرات محیطی
پس از آنکه خواص مکانیکی چسب تعیین شد اثر عوامل محیطی هم باید بررسی شود . آزمایش در محیط هائی مثل آب ، حلال آلی ،
اکسیژن و… انجام گرفته و آگاهی از اثرات آنها موجب پیش بینی عملکرد چسب در محیط مورد نظر می گردد. معمول ترین آزمایش
های محیطی عبارتند از : اثر درجه حرارت های مختلؾ ، رطوبت ، نمک ها ، مایعات آلی و بررسی تخریب حرارتی و نوری جهت بررسی خواص عمومی چسب ها تعدادی آزمایش لازم است. این آزمایش ها هم باید از طریق واحد کنترل کیفیت تولید کنندگان
چسب ها و هم خریداران آنها انجام گیرند. علت لزوم انجام آزمایش ها توسط خریداران این است که تولید کنندگان چسب ها اؼلب قادر
به کنترل کامل خواص عمومی در سطح استاندارد نیستند

عملکرد یک اتصال چسبی به عوامل زیادی بستگی دارد . مهمترین این عوامل عبارتند از :طراحی اتصالات، نحوه ای که سطوح به یکدیگر متصل می شوند، تکنیک مورد استفاده در چسباندن ، ضخامت لایه چسب ،
استحکام و ضخامت قطعاتی که به یکدیگر اتصال می یابند.